Boletín  nº 305   16-10-2018

 305. buletina   2018-10-16

BON NÚMERO 198; jueves, 11 de octubre de 2018

2018ko 198. NAOa, urriaren 11koa (osteguna)

 

Inversiones. LEY FORAL 19/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles.

Inbertsioak19/2018 FORU LEGEA, urriaren 10ekoa, Inbertsio Finantzarioki Jasangarriei buruzko Plana onesten duena.

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 292/2018, de 27 de septiembre, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos comunitarios Interreg POCTEFA para entidades locales durante el año 2018. Identificación BDNS: 417470.

Diru-laguntzak292/2018 EBAZPENA, irailaren 27koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, toki entitateentzako diru-laguntzen 2018ko deialdia onesten duena Europar Batasuneko Interreg POCTEFA proiektuak finantzatzeko. DDBN identifikazioa: 417470.

 

Transferencias para gastos funcionamiento consultorios 2018. RESOLUCIÓN 923/2018, de 27 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se autoriza el gasto de las transferencias a las entidades locales de Navarra para la financiación de los gastos de funcionamiento de sus consultorios médicos locales y auxiliares durante el año 2018, se establece su distribución y se reconoce la obligación de su abono.

Transferentziak kontsultategien funtzionamendu gastuetarako (2018). 923/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki entitateentzako transferentzien gastua baimendu, nola banatuko den ezarri, eta ordaintzeko betebeharra aitortzen duena, 2018. urtean herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien funtzionamendu gastuak finantzatzeko.