Boletín  nº 402.  18-3-2021

 402. buletina   2021-3-18

BON NÚMERO 61, EXTRAORDINARIO, MARTES, 16 DE MARZO DE 2021

61. NAO BEREZIA, 2021EKO MARTXOAREN 16KOA (ASTEARTEA)

 

Covid-19. DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 9/2021, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 7/2021, de 23 de febrero, por el que se establecen medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

 Covid-19. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIAREN 9/2021 FORU DEKRETUA, martxoaren 12koa, zeinaren bidez aldatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakariaren otsailaren 23ko 7/2021 Foru Dekretua, SARS-CoV-2ak eragindako kutsatzeen hedapena geldiarazteko zenbait neurri ezarri zituena.

 

 

BON NÚMERO 63, JUEVES, 18 DE MARZO DE 2021

63. NAO, 2021EKO MARTXOAREN 18KOA (OSTEGUNA)

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 1E/2021, de 25 de febrero, del Director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, por la que se modifica la Resolución 8E/2020, de 21 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Navarra para el impulso y apoyo de políticas públicas de juventud a nivel local desde el 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. Identificación BDNS: 524729.

Dirulaguntzak. 1E/2021 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita irailaren 21eko 8E/2020 Ebazpena, dirulaguntzen deialdi bat onetsi zuena Nafarroako toki entitateek gazteriaren arloko tokiko politika publikoak bultzatu eta babes ditzaten 2020ko azaroaren 1etik 2021eko urriaren 31ra. DDBN identifikazioa: 524729.

 

Montepíos. ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 3 de marzo de 2021, por el que se concreta para el año 2021 la actualización de las pensiones de las clases pasivas de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.

Montepioak. ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko martxoaren 3an hartua, Nafarroako administrazio publikoen montepioetako klase pasiboen pentsioak eguneratzen dituena 2021. urterako.

 

Medio ambiente. RESOLUCIÓN 7/2021, de 23 de febrero, del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueban las instrucciones para la clasificación del riesgo de incendio forestal de las solicitudes recibidas en materia de quemas para la mejora de pastos naturales y otros trabajos selvícolas y autorización general para aquellas cuyos niveles de riesgo se tipifiquen en Nivel 1 y 2.

Ingurumena7/2021 EBAZPENA, 2021eko otsailaren 23koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez baso-sutearen arriskua sailkatzeko jarraibideak onartu baitira, jaso diren eskaera hauetarako: larre naturalak hobetzeko eta beste baso-lan batzuk gauzatzeko erreketak egiteko, eta baimen orokorra 1. eta 2. mailako arrisku mailak dituztenak.