Boletín  nº 390  18-12-2020

 390. buletina   2020-12-18

 

BON NÚMERO 287, LUNES, 14 DE DICIEMBRE DE 2020

287. NAO, 2020ko ABENDUAREN 14koa (ASTELEHENA)

 

Fiestas locales 2021. RESOLUCIÓN 819/2020, de 24 de noviembre, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo por la que se determina las fiestas locales para el año 2021 con carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

 2021eko herriko jaiegunak. 819/2020 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez zehazten baitira ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2021eko herriko jaiegunak, Nafarroako Foru Komunitatearen esparrurako.

 

Evaluación documental Entidades Locales. RESOLUCIÓN 348/2020, de 19 de noviembre, del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, por la que se aprueban los acuerdos de evaluación propuestos por la Comisión de Evaluación Documental reunida a tal efecto en día 8 de octubre de 2020.

 Toki entitateen dokumentuen ebaluazioa348/2020 EBAZPENA, azaroaren 19koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeak 2020ko urriaren 8ko bilkuran proposatutako ebaluazio erabakiak onesten dituena.

 

 

BON NÚMERO 290, EXTRAORDINARIO, MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE DE 2020

 290. NAO BEREZIA, 2020ko ABENDUAREN 16koa (ASTEAZKENA)

 

Covid-19. DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 29/2020, de 14 de diciembre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

 Covid-19. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIAREN 29/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa, zeinaren bidez prebentzio neurriak ezartzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean, SARS-CoV-2ak eragindako kutsatzeen hedapena geldiarazteko.

 

Covid-19.ORDEN FORAL 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

 Covid-19.63/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.

 

 

BON NÚMERO 291, JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

 2020ko 291. NAO, ABENDUAREN 17koa (OSTEGUNA)

 

Servicios residenciales.DECRETO FORAL 92/2020, de 2 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales, de día y ambulatorios de las áreas de mayores, discapacidad, enfermedad mental e inclusión social, del sistema de servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra, y el régimen de autorizaciones, comunicaciones previas y homologaciones.

 Egoitza zerbitzuak

 92/2020 FORU DEKRETUA, arautzen dituena, batetik, Nafarroako Foru Komunitateko gizarte zerbitzuen sistemaren barruan, egoitza zerbitzuen, eguneko zerbitzuen eta zerbitzu anbulatorioen funtzionamendua adinekoen, desgaitasuna dutenen, eritasun mentala dutenen eta gizarte-inklusioaren arloetan, eta bestetik, baimenen, aurretiazko komunikazioen eta homologazioen araubidea.