Boletín  nº 388  27-11-2020

 388. buletina   2020-11-27

 

BON NÚMERO 275, MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

275. NAO, 2020ko AZAROAREN 25ekoa (ASTEAZKENA)

 

Covid-19. Deporte. RESOLUCIÓN 680/2020, de 19 de noviembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que se prorrogan las medidas aprobadas mediante Resolución 625/2020, de 13 de octubre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que se adoptaban medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, aprobándose una nueva medida relacionada con el uso de vestuarios y duchas en actividades e instalaciones deportivas.

 

 Covid-19. Kirola680/2020 EBAZPENA, azaroaren 19koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez luzatzen baitira Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen urriaren 13ko 625/2020 Ebazpenaren bidez hartutako neurriak eta neurri berri bat hartzen baita kirol jarduera eta instalazioetan aldagelak eta dutxak erabiltzeari lotuta. Ebazpen horren bidez, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitatean garatzen diren kirol jardueretarako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan zuen bilakaeraren ondorioz.

 

 

BON NÚMERO 276, EXTRAORDINARIO, MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

276. NAO BEREZIA, 2020ko AZAROAREN 25ekoa (ASTEAZKENA)

 

Covid-19.Centros residenciales. ORDEN FORAL 410/2020, de 23 de noviembre, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se establecen requisitos, condiciones y recomendaciones para la recepción de visitas y salidas de residentes en centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores.

Covid-19. Desgaitasuna dutenen eta adinekoen egoitzak. 410/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 23koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez betekizunak, baldintzak eta gomendioak ezartzen baitira desgaitasuna dutenen egoitzetako eta adinekoen egoitzetako egoiliarrak bisitatzeko eta haien irteeretarako.

 

Covid-19. Medidas de prevención.ORDEN FORAL 61/2020, de 25 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, prorrogada y modificada parcialmente por Órdenes Forales 58/2020, de 4 de noviembre y 59/2020, de 16 de noviembre.

Covid-19. Prebentzio neurriak.  61/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 25ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez zati batean aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren urriaren 21eko 57/2020 Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu zituena Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz, eta azaroaren 4ko 58/2020 Foru Aginduak eta azaroaren 16ko 59/2020 Foru Aginduak luzatu eta zati batean aldatu zutena.