Boletín  nº 387  20-11-2020

 387. buletina   2020-11-20

BON NÚMERO 269, MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

269. NAO, 2020ko AZAROAREN 18koa (ASTEAZKENA)

 

Covid-19. Prórroga y actualización de medidas. RESOLUCIÓN 672/2020, de 11 de noviembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que se prorrogan y se modifican parcialmente las medidas aprobadas mediante Resolución 625/2020, de 13 de octubre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que se adoptaban medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

Covid-19. Neurriak luzatzea eta eguneratzea672/2020 EBAZPENA, azaroaren 11koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez luzatzen eta zati batean aldatzen baitira Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen urriaren 13ko 625/2020 Ebazpenaren bidez hartutako neurriak; ebazpen horren bidez, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitatean garatzen diren kirol jardueretarako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan zuen bilakaeraren ondorioz.

 

BON NÚMERO 270, EXTRAORDINARIO, MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

270. NAO BEREZIA, 2020ko AZAROAREN 18koa (ASTEAZKENA)

 

Covid-19. Prórroga de medidas. DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 28/2020, de 16 de noviembre, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Covid-19. Neurriak luzatzeaNAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIAREN 28/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 16koa, zeinaren bidez luzatzen baitira Nafarroako Foru Komunitateko lehendakariaren 24/2020 Foru Dekretuan, urriaren 27koan, onetsitako neurriak. Foru dekretu horren bidez, prebentzio neurriak ezarri ziren Nafarroako Foru Komunitatean, SARS-CoV-2ak eragindako kutsatzeen hedapena geldiarazteko.

 

Covid-19. Prórroga de medidas. ORDEN FORAL 59/2020, de 16 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga y se modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, modificada por Orden Foral 58/2020, de 4 de noviembre.

Covid-19. Neurriak luzatzea. 59/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez luzatu eta zati batean aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren urriaren 21eko 57/2020 Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu zituena Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz, eta azaroaren 4ko 58/2020 Foru Aginduak aldatu zuena.