Boletín  nº 382  13-10-2020

 382. buletina   2020-10-13

BON NÚMERO 229, LUNES, 5 DE OCTUBRE DE 2020

229. NAO, 2020ko URRIAREN 5ekoa (ASTELEHENA)

 

Subvenciones. Participación ciudadana. RESOLUCIÓN 341E/2020, de 14 de septiembre, del Director General de Presidencia Gobierno Abierto, por la que se modifica la Resolución 201E/2020, de 6 de julio por la que se resuelve la concesión de la convocatoria de “Subvenciones a Entidades Locales, Grupos de Acción Local; ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante 2020 dirigidos a fomentar y promover la participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra”.

Dirulaguntzak. Herritarren partaidetza. 341E/2020 EBAZPENA, irailaren 14koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita uztailaren 6ko 201E/2020 Ebazpena. Horren bidez, deialdi hau ebatzi zen: “Toki entitateei, toki ekintzako taldeei, garapenerako lankidetzako GKE-ei, herritarren elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei dirulaguntzak emateko deialdia, horien bidez 2020an proiektuak gara ditzaten Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea bultzatu eta sustatzeko”.

 

 

 

BON NÚMERO 233, JUEVES, 8 DE OCTUBRE DE 2020

233. NAO, 2020ko URRIAREN 8koa (OSTEGUNA)

 

Actividad deportiva.RESOLUCIÓN 593/2020, de 25 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que se modifica la Resolución 459/2020, de 23 de junio, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que se aprobaban las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de Navarra en la nueva normalidad y los calendarios de inicio de entrenamientos y competiciones deportivas, así como los Protocolos Generales para la práctica de la actividad deportiva en Navarra y para la organización de eventos y competiciones deportivas en la nueva normalidad.

 Kirol jarduera. 593/2020 EBAZPENA, irailaren 25ekoa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, aldatzen duena Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen ekainaren 23ko 459/2020 Ebazpena, zeinaren bidez onetsi baitziren Nafarroako Foru Komunitatean normaltasun berrian kirol jarduera garatzeko baldintzak eta kirol entrenamendu eta lehiaketak hasteko egutegiak, bai eta normaltasun berrian Nafarroan kirol jarduera egiteko eta kirol ekitaldiak eta lehiaketak antolatzeko protokolo orokorrak ere.

 

 

 

BON NÚMERO 235, VIERNES, 9 DE OCTUBRE DE 2020

235. NAO, 2020ko URRIAREN 9koa (OSTIRALA)

 

Residuos. ORDEN FORAL 148E/2020, de 17 de septiembre, la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se crea el denominado Fondo de Residuos para financiar medidas que tengan por objeto mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la generación y gestión de residuos.

 Hondakinak. 148E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 17koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Hondakinen Funtsa eratzen baita zenbait neurri finantzatzeko, helburu izanen dutenak hondakinak sortzeak eta kudeatzeak giza osasunari eta ingurumenari eragiten dizkien eragin kaltegarriak arintzea.

 

Subvenciones. Fondo de Residuos. RESOLUCIÓN 925E/2020, de 29 de septiembre, de Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Subvención del Fondo de Residuos 2020. Flujo de domésticos anual”. Identificación BDNS: 526066.

Dirulaguntzak. Hondakinen Funtsa. 925E/2020 EBAZPENA , irailaren 29koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, “2020ko Hondakinen Funtsa. Etxeko hondakinen urteko fluxua” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 526066.

 

 

 

BON NÚMERO 237, EXTRAORDIANRIO, LUNES, 12 DE OCTUBRE DE 2020

237. NAO BEREZIA, 2020ko URRIAREN 12koa (ASTELEHENA)

 

Covid-19. Medidas urgentes.ORDEN FORAL 54/2020, de 11 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

 Covid-19. Presazko neurriak. 54/2020 FORU AGINDUA, urriaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.

 

 

BON NÚMERO 238, MARTES, 13 DE OCTUBRE DE 2020

238. NAO, 2020ko URRIAREN 13koa (ASTEARTEA)

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 9/2020.

ERABAKIA. Nafarroako Parlamentuak hartutako Erabakia, 9/2020 Foru Lege-dekretua baliozkotzekoa.

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 10/2020.

 ERABAKIA. Nafarroako Parlamentuak hartutako Erabakia, 10/2020 Foru Lege-dekretua baliozkotzekoa.