Boletín  nº 376  3-8-2020

 376. buletina   2020-8-3

BON NÚMERO 166, MARTES, 28 DE JULIO DE 2020

 166. NAO, 2020ko UZTAILAREN 28koa (ASTEARTEA)

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 61E/2020, de 14 de julio, de Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se aprueba la “Convocatoria de 2020 de ayudas a entidades locales para la promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica”. Código BDNS: 515639.

Dirulaguntzak.  61E/2020 EBAZPENA, uztailaren 14koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez toki entitateentzako dirulaguntzen deialdi bat onesten baita, 2020rako, efizientzia energetikoa bultzatzeko, energia berriztagarriak inplementatzeko eta mugikortasun elektrikoa sustatzeko. DDBN kodea: 515639.

 

 

BON NÚMERO 167, MIÉRCOLES, 29 DE JULIO DE 2020

167. NAO, 2020ko UZTAILAREN 29koa (ASTEAZKENA)

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 215/2020, de 23 de junio, del Director General de Educación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la financiación de la gestión, durante el curso 2019-2020, de los centros a los que se refiere la Disposición adicional primera del Decreto Foral 72/2012, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra y se establecen los requisitos que deben cumplir los centros que lo imparten, así como los contenidos educativos del mismo. Identificación BDNS: 512615.

 Dirulaguntzak. 215/2020 EBAZPENA, ekainaren 23koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, uztailaren 25eko 72/2012 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian aipatzen diren ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko 2019-2020 ikasturtean. Aipatu foru dekretuak martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretua aldatu zuen, zeinaren bidez arautu baitzen Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa eta ezarri baitziren hori ematen duten ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak. DDBN identifikazioa: 512615.

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 122/2020, de 3 de julio, del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2020-2021 de las ayudas a trabajos forestales promovidos por Entidades Locales y Agentes Privados (Submedidas 04.03.05 y 08.05.01 del PDR 2014_2020). Identificación BDNS: 510143.

 Dirulaguntzak. 122/2020 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, toki-erakundeek eta eragile pribatuek sustatzen dituzten basolanetarako laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena 2020-2021 ekitaldirako (2014-2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 04.03.05 eta 08.05.01 azpineurriak). DDBN identifikazioa: 510143.

 

 

BON NÚMERO 168, JUEVES, 30 DE JULIO DE 2020

168. NAO, 2020ko UZTAILAREN 30ekoa (OSTEGUNA)

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 180/2020, de 16 de junio, de la Directora General de Recursos Educativos por la que se resuelve la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria (Primaria-ESO) aprobada por Resolución 225/2019, de 5 de diciembre, de la Directora General de Recursos Educativos.

 Dirulaguntzak.  180/2018 EBAZPENA, ekainaren 16koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko udal eta kontzejuei dirulaguntzak ematea onesten duena, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako (Lehen Hezkuntza-DBH) ikastetxe publikoak hobetzeko eta birmoldatzeko obra proiektuak egiteko. Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak abenduaren 5ean emandako 225/2018 Ebazpenaren bidez onetsi zen deialdia.

 

 

BON NÚMERO 169, VIERNES, 31 DE JULIO DE 2020

169. NAO, 2020ko UZTAILAREN 31koa (OSTIRALA)

 

Financiación de los servicios sociales. DECRETO FORAL 48/2020, de 15 de julio, por el que se regulan los programas básicos y el sistema de financiación de los servicios sociales de base.

Gizarte Zerbitzuen finantzazioa. 48/2020 FORU DEKRETUA, uztailaren 15ekoa, zeinaren bidez arautzen baitira oinarrizko gizarte zerbitzuen oinarrizko programak eta finantzaketa sistema.

 

Fondo de Residuos. DECRETO FORAL 49/2020, de 15 de julio, por el que se regula el Fondo de Residuos. 

Hondakinen Funtsa49/2020 FORU DEKRETUA, uztailaren 15ekoa, Hondakinen Funtsa arautzen duena.

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 11/2020, de 30 de junio, del Director General de Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba la Convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, para ejecutar proyectos de Desarrollo Territorial Sostenible en espacios e itinerarios de la “Red Explora Navarra” en el año 2020. Identificación BDNS: 507541.

 Dirulaguntzak. 11/2020 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita, toki entitateek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek lurralde garapen jasangarriko proiektuak gauza ditzaten, 2020. urtean, Nafarroa Ezagutu Sareko espazioetan eta ibilbideetan. DDBN identifikazioa: 507541.

 

Libre Determinación.RESOLUCIÓN 317/2020, de 29 de junio, del Director General de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba la relación de municipios beneficiarios del “Plan de Inversiones Locales de Libre Determinación para municipios de población inferior a 10.000 habitantes-Lucha contra la Despoblación”, las cuantías a percibir por cada uno de ellos, así como las condiciones reguladoras que han de regir la ejecución del citado plan.

Libreki erabaki beharreko Toki Inbertsioen Plana317/2020 EBAZPENA, ekainaren 29koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira “Libreki erabaki beharreko Toki Inbertsioen Plana (10.000 biztanletik beherako udalerriak-Despopulazioari aurre egitea)” izenekoaren udalerri onuradunak, haietako bakoitzak jasoko duen diru kopurua, eta plan horren exekuzioa zuzendu behar duten baldintza arautzaileak.

 

 

BON NÚMERO 170, LUNES, 3 DE AGOSTO DE 2020

170. NAO, 2020ko ABUZTUAREN 3koa (ASTELEHENA)

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 550E/2020, de 30 de junio, del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de subvención a entidades locales para ejecutar proyectos del Plan de Acción Local Agenda Local 21. Identificación BDNS: 513754.

 Dirulaguntzak. 550E/2020 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita toki entitateentzat, Tokiko Agenda 21eko Tokiko Ekintza Planaren proiektuak gauzatzeko. DDBN identifikazioa: 513754.

 

Fondo de Participación Haciendas Locales.RESOLUCIÓN 342/2020, de 13 de julio, del Director General de Administración Local y Despoblación, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio 2020, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

Toki Ogasuneko Parte-hartzearen Funtsa342/2020 EBAZPENA, uztailaren 13koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez behin betiko finkatzen baitira udalek eta kontzejuek 2020ko ekitaldian jaso beharreko zenbatekoak, transferentzia arrunten kontzeptuan, toki ogasunek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen funtsaren kargura.

 

Haz clic aquí para añadir un título o texto.