Boletín  nº 334  22-7-2019

 334. buletina   2019-7-22

BON NÚMERO 136; lunes, 15 de julio de 2019

2019ko 136. NAOa, uztailaren 15ekoa (astelehena)

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 1051/2019, de 4 de julio, del Director General de Administración Local, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la adquisición e instalación de cloradores de agua por las entidades locales de Navarra gestoras de instalaciones de abastecimiento de agua para el consumo humano. Identificación BDNS: 464133.

Dirulaguntzak. 1051/2019 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, giza kontsumorako ur hornidurako instalazioak kudeatzen dituzten Nafarroako toki entitateei ur kloragailuak erosi eta instalatzeko eman beharreko dirulaguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 464133.

 

 

BON NÚMERO 137; martes, 16 de julio de 2019

2019ko 137. NAOa, uztailaren 16koa (asteartea)

 

Fondo de transferencias corrientes.RESOLUCIÓN 996/2019, de 21 de junio, del Director General de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2019, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

Transferentzia arrunten funtsa.996/2019 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Toki Ogasunek Nafarroako tributuetan duten partaidetza funtsaren kargura eta transferentzia arrunten bidez, udalek eta kontzejuek 2019ko ekitaldian jaso beharreko zenbatekoak behin betiko finkatzen dituena.