Boletín  nº 330  24-5-2019

 330. buletina   2019-5-24

BON NÚMERO 97; martes, 21 de mayo de 2019

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 250/2019, 30 de abril, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales (municipios y concejos) de Navarra para la realización de obras en centros de educación infantil de 0 a 3 años.

 Dirulaguntzak. 250/2019 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da Nafarroako toki entitateei (udalak eta kontzejuak) dirulaguntzak emateko deialdia, obrak egiteko 0tik 3 urtera bitarteko Haur Hezkuntzako ikastetxeetan.

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 348/2019, de 15 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra, destinadas a financiar la reforma o ampliación de sus consultorios locales y auxiliares, durante el año 2019.

 Dirulaguntzak. 348/2019 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdia ebazten duena, herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraberritu edo handitzeko 2019ko obrak finantzatzeko.

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 124/2019, de 30 de abril, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Municipios y Concejos de Navarra para la ejecución de obras de mantenimiento, restauración de ríos, barrancos y humedales, y la realización de estudios en materia fluvial, en 2019.

 Dirulaguntzak. 124/2019 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako zuzendari nagusiarena, 2019an Nafarroako ibaietan, sakanetan eta hezeguneetan mantentze- eta lehengoratze-lanak egiteko, eta ibaien azterlanak egiteko udal eta kontzejuei emanen zaizkien dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 

 

 

BON NÚMERO 99; jueves, 23 de mayo de 2019

Subvenciones. RESOLUCIÓN 278E/2019, de 10 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas a entidades locales navarras para la contratación de guardas de campo, 2018-2019”

 Dirulaguntzak. 278E/2018 EBAZPENA, maiatzaren 10ekoa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, dirulaguntzen deialdi hau onesten duena 2018-2019rako: “Nafarroako toki entitateentzako laguntzak, landazainak kontrata ditzaten”.

 

Plan Director Ciclo Integral del Agua.ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 8 de mayo de 2019, por el que se aprueba el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.

 Nafarroako Hiri Erabilerarako Uraren Ziklo Osoaren 2019-2030 Plan Zuzentzailea. ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2019ko maiatzaren 8an hartua, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Hiri Erabilerarako Uraren Ziklo Osoaren 2019-2030 Plan Zuzentzailea.