Boletín  nº 326  17-4-2019

 326. buletina   2019-4-17

BON NÚMERO 73; lunes, 15 de abril de 2019

2019ko 73. NAOa, apirilaren 15ekoa (astelehena)

 

Subvenciones.ORDEN FORAL 10/2019, de 15 de febrero, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Navarra, para la realización del Plan de Instalaciones deportivas en su ámbito geográfico de influencia durante 2019.

Dirulaguntzak. 10/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana. Honen bidez onesten dira Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak, 2019an kirol instalazioen plana egin dezaten beren eraginpeko eremu geografikoan.

 

Elecciones.DECRETO FORAL 52/2019, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 35/2019, de 27 de marzo, de convocatoria de elecciones concejiles en Navarra.

 Hauteskundeak52/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 10ekoa, Nafarroako kontzejuetako hauteskundeetarako deialdia egiten duen martxoaren 27ko 35/2019 Foru Dekretua aldatzen duena.

 

 

BON NÚMERO 74; martes, 16 de abril de 2019

Fueron Nuevo. LEY FORAL 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo.

Foru Berria. 21/2019 FORU LEGEA, apirilaren 4koa, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioa edo Foru Berria aldatu eta eguneratzekoa

 

Subvenciones.ORDEN FORAL 23E/2019, de 4 de marzo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a entidades locales para el uso y promoción del euskera durante el año 2019”.

Dirulaguntzak. 23E/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, “toki entitateentzat euskara erabiltzeko eta sustatzeko 2019ko laguntzak” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena.

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 91/2019, de 28 de marzo, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2019-2020 de las ayudas a trabajos forestales promovidos por Entidades Locales y Agentes Privados (Submedidas 04.03.05 y 08.05.01 del PDR 2014_2020).

Dirulaguntzak. 91/2019 EBAZPENA, martxoaren 28koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, toki entitateek eta eragile pribatuek sustatzen dituzten basolanetarako laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena 2019-2020 ekitaldirako (2014-2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 04.03.05 eta 08.05.01 azpineurriak).

 

 

BON NÚMERO 75; miércoles, 17 de abril de 2019

2019ko 75. NAOa, apirilaren 17koa (asteazkena)

Servicios Sociales. DECRETO FORAL 30/2019, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 69/2008, 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general.

Gizarte zerbitzuak. 30/2019 FORU DEKRETUA, martxoaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen baita ekainaren 17ko 69/2008 Foru Dekretua, gizarte zerbitzu orokorren zorroa onesten duena.