Boletín  nº 318   22-2-2019

 318. buletina   2019-2-22

BON NÚMERO 33; lunes, 18 de febrero de 2019

2019ko 33. NAOa, otsailaren 18koa (astelehena)

 

Desfibriladores.DECRETO FORAL 6/2019, de 30 de enero, por el que se regula la instalación de desfibriladores externos automatizados y la formación para su uso.

Desfibriladoreak. 6/2019 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, kanpoko desfibriladore automatizatuen instalazioa eta horiek erabiltzeko prestakuntza arautzen duena.

 

Concejos. Cifras oficiales de población. ORDEN FORAL 14 /2019, de 1 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se declaran oficiales las cifras de población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2018.

Kontzejuak. Populazioaren zifra ofizialak14/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 1ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Nafarroako Kontzejuetako populazioaren zifrak, 2018ko urtarrilaren 1ari dagozkionak, ofizialtzat jotzen dituena

 

 

BON NÚMERO 34; martes, 19 de febrero de 2019

2019ko 34. NAOa, otsailaren 19koa (asteartea)

 

Subvenciones. ORDEN FORAL 7E/2019, de 8 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2019 destinada a ayudas para Proyectos de Empleo Social Protegido. Identificación BDNS: 439126.

Dirulaguntzak.  7E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 8koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, enplegu sozial babestuko proiektuei laguntzeko xedearekin toki entitateei dirulaguntzak emateko 2019. urteko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 439126

 

 

BON NÚMERO 35; miércoles, 20 de febrero de 2019

2019ko 35. NAOa, otsailaren 20koa (asteazkena)

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 37/2019 de 13 de febrero del Director General de Administración Local, por la que se aprueba la Convocatoria para el año 2019 de subvenciones para la realización o actualización del Inventario Municipal de Bienes y Derechos y formación del Inventario Separado del Patrimonio Municipal del Suelo para los Ayuntamientos de Navarra. Identificación BDNS: 439742.

Dirulaguntzak. 37/2019 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako udalek ondasun eta eskubideen udal inbentarioa egin edo gaurkotzeko eta udalaren lurzoru ondarearen inbentario bereizia prestatzeko dirulaguntzen 2019ko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 439742.

 

 

BON NÚMERO 36; jueves, 21 de febrero de 2019

2019ko 36. NAOa, otsailaren 21ekoa (osteguna)

 

Modificación Texto Refundido Estatuto del Personal de las Administraciones Públicas de Navarra. LEY FORAL 6/2019, de 7 de febrero, por la que se modifica el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, que establece el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

Nafarroako Administrazio Publikoetako Langileen Estatutuaren testu bateginaren aldaketa. 6/2019 FORU LEGEA, otsailaren 7koa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina ezartzen duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua aldatzen duena