Boletín  nº 312   3-1-2019

 312. buletina   2019-1-3

BON NÚMERO 250; lunes, 31 de diciembre de 2018

2018ko 250. NAOa, abenduaren 31koa (astelehena)

 

Presupuestos 2019.LEY FORAL 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019

2019ko aurrekontuak27/2018 FORU LEGEA, abenduaren 24koa, 2019rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

 

Vivienda.LEY FORAL 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra

Etxebizitza28/2018 FORU LEGEA, abenduaren 26koa, Nafarroan etxebizitzarako eskubide subjektiboa arautzen duena.

 

Memoria Histórica.LEY FORAL 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares de la Memoria Histórica de Navarra.

Memoria Historikoa29/2018 FORU LEGEA, abenduaren 26koa, Nafarroako Memoria Historikoaren Tokiei buruzkoa.

 

 

BON NÚMERO 1; miércoles, 2 de enero de 2018

2019ko 1. NAOa, urtarrilaren 2koa (asteazkena)

 

Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles. ORDEN FORAL 372/2018, de 13 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se amplía el plazo de adjudicación de las inversiones previsto en el punto a) del segundo apartado de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 19/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Inversiones Financieramente sostenibles hasta el día 21 de enero de 2019.

 

Finantza aldetik jasangarriak diren Inbertsioen Plana. 372/2018 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, zeinaren bidez 2019ko urtarrilaren 21era bitarte luzatzen baita inbertsio batzuetarako epea, hain zuzen, urriaren 10eko 19/2018 Legearen bigarren xedapen gehigarriko bigarren ataleko a) puntuan aurreikusitakoa. Lege horren bidez, Inbertsio Finantzarioki Jasangarriei buruzko Plana onetsi zen.