Boletín  nº 311   28-12-2018

 311. buletina   2018-12-28

BON NÚMERO 243; miércoles, 19 de diciembre de 2018

2018ko 243. NAOa, abenduaren 19koa (asteazkena)

 

Corrección de errores.RESOLUCIÓN 66/2018, de 22 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, por la que se rectifica el error material advertido en la Resolución 64/2018, de 13 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de noviembre de 2018.

Akats zuzenketa. 66/2018 EBAZPENA, azaroaren 22koa, Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez zuzentzen baita Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariaren azaroaren 13ko 64/2018 Ebazpenean aurkitutako akats materiala (ebazpen horren bidez onetsi ziren Lur-ondasunen Erregistroan 2018ko azaroaren 30ean inskribatuta dauden ondasun higiezinen balioak).

 

 

BON NÚMERO 247; miércoles, 26 de diciembre de 2018

2018ko 247. NAOa, abenduaren 26koa (asteazkena)

 

Días inhábiles 2019.DECRETO FORAL 105/2018, de 19 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2019.

2019ko egun baliogabeak. 105/2018 FORU DEKRETUA, abenduaren 19koa, zeinaren bidez zehazten baitira epeen zenbaketarako baliogabeak izanen diren egunak, Nafarroako Foru Komunitatean, 2019. urtean.

 

 

BON NÚMERO 248; jueves, 27 de diciembre de 2018

2018ko 248. NAOa, abenduaren 27koa (osteguna)

 

Nuevo Anexo II del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles. ORDEN FORAL 415/2018, de 21 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se modifica el Anexo II de la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles aprobando un nuevo anexo.

Finantza aldetik jasangarriak diren inbertsioen Planaren II. Eranskin berria. 415/2018 FORU AGINDUA, abenduaren 21ekoa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Inbertsio Finantzarioki Jasangarriei buruzko Planari buruzko urriaren 10eko 19/2018 Foru Legearen II. eranskina aldatu eta eranskin berri bat onesten duena.

 

Fiestas Locales para 2019. RESOLUCIÓN 730/2018, de 11 de diciembre, de la Directora General de Política Económica, Empresarial y Trabajo por la que se determinan las fiestas locales para el año 2019 con carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

2019ko herrietako festak. 730/2018 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez zehazten baitira ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren herrietako 2019ko jaiegunak, Nafarroako Foru Komunitatearen esparrurako.