Boletín  nº 310   17-12-2018

 310. buletina   2018-12-17

BON NÚMERO 238; miércoles, 12 de diciembre de 2018

2018ko 238. NAOa, abenduaren 12koa (asteazkena)

 

Subvenciones.- RESOLUCIÓN 2993/2018, de 27 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2018 para subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por la contratación laboral de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o social. Identificación BDNS: 425707.

Diru-laguntzak2993/2018 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita 2018an Nafarroako toki entitateei diru-laguntza batzuk emateko gasturako, interes orokorreko edo sozialeko obra eta zerbitzuak egiteko langabeak kontratatzeagatik. DDBN identifikazioa: 425707.

 

 

BON NÚMERO 240; viernes, 14 de diciembre de 2018

2018ko 240. NAOa, abenduaren 14koa (ostirala)

 

Ley Foral para realización de inversiones financieramente sostenibles.LEY FORAL 26/2018, de 13 de diciembre, por la que se concede un crédito extraordinario en el Presupuesto de Gastos de 2018 por importe de 35.546.085 euros para la realización de inversiones financieramente sostenibles previstas en la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre.

Finantza aldetik jasangarriak diren inbertsioak egiteko foru legea. 26/2018 FORU LEGEA, abenduaren 13koa, 2018ko gastuen aurrekontuan 35.546.085 euroko kreditu berezia ematekoa, urriaren 10eko 19/2018 Foru Legean aurreikusitako inbertsio finantzarioki jasangarriak egiteko.

 

 

BON NÚMERO 241; lunes, 17 de diciembre de 2018

2018ko 241. NAOa, abenduaren 17koa (astelehena)

 

Corrección de errores. CORRECCIÓN DE ERRATAS del Decreto Foral 86/2018, de 24 de octubre, por el se establecen las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra.

Akats zuzenketa. AKATS ZUZENKETA, urriaren 24ko 86/2018 Foru Dekretuarena. Foru agindu horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko igerilekuek bete beharreko higiene eta osasun baldintzak eta segurtasun baldintzak ezarri ziren.