Boletín  nº 300   10-7-2018

 300. buletina   2018-7-10


BON NÚMERO 121; lunes, 25 de junio de 2018

 2018ko 121. NAOa, ekainaren 25ekoa (astelehena)

 

Corrección de errores PIL. RESOLUCIÓN 310/2018, de 4 de junio, del Director General de Administración Local, por la que se corrige el error advertido en el Anexo 1.1 y 1.2 de la Resolución 534/2017, de 5 de diciembre, del Director General de Administración Local, por la que se aprobó la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales y Pavimentación con redes.

Toki Inbertsioen Planeko akatsen zuzenketa310/2018 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Toki Administrazioko zuzendari nagusiaren abenduaren 5eko 534/2017 Ebazpenaren 1.1 eta 1.2 eranskinetan atzemandako akatsa zuzentzen duena. Ebazpen haren bidez onetsi zen 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Planean, “hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako tokiko sareak” eta “zoladurak sareekin” ataletan sar daitezkeen inbertsioen behin betiko zerrenda.

 

 

 

BON NÚMERO 124; jueves, 28 de junio de 2018

 2018ko 124. NAOa, ekainaren 28koa (osteguna)

 

Concesión subvenciones para ejecución de obras de mejora de centros públicos.RESOLUCIÓN 400/2018, de 14 de junio, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos por la que se resuelve la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación, de centros públicos de 2.º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria (Primaria-ESO) aprobada por Resolución 94/2018, de 1 de marzo, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos.

 Diru-laguntzak zentro publikoak hobetzen dituzten lanak egiteko400/2018 EBAZPENA, ekainaren 14koa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko udal eta kontzejuei diru-laguntzak ematea onesten duena, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako (Lehen Hezkuntza-DBH) ikastetxe publikoak hobetzeko eta birmoldatzeko obra proiektuak egiteko. Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak martxoaren 1ean emandako 94/2018 Ebazpenaren bidez onetsi zen deialdia.

 

 

Año 2019. Fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable.RESOLUCIÓN 312/2018, de 19 de junio, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2019 con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

2019. urtea. Ordaindu bai baina errekuperatu ezin diren jaiegunak. 312/2018 EBAZPENA, ekainaren 19koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baita Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2019ko jaiegunen egutegi ofiziala.

 

 

 

BOLETÍN Nº 129 - 5 de julio de 2018

 2018ko 129. NAOa, uztailaren 5ekoa

 

Convocatoria subvenciones para promoción de intervenciones en patrimonio arqueológico. ORDEN FORAL 26E/2018, de 8 de junio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Subvenciones destinadas a Entidades Locales de la Comunidad Foral de Navarra, para la promoción de intervenciones en el patrimonio arqueológico y paleontológico”.

Diru-laguntzen deialdia ondare arkeologikoetako esku-hartzeak sustatzeko. 26E/2018 FORU AGINDUA, ekainaren 8koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, Nafarroako toki entitateei ondare arkeologiko eta paleontologikoan esku-hartzeak sustatzeko diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.