Boletín  nº 284   9-3-2018

 284. buletina   2018-3-9


BON NÚMERO 45; lunes, 5 de marzo de 2018

2018KO 45. NAOa, martxoaren 5ekoa (astelehena)

 

 

Cifras oficiales de población de Concejos. ORDEN FORAL 23/2018, de 7 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se declaran oficiales las cifras de población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2017.

 Kontzejuetako populazioaren zifra ofizialak23/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Nafarroako Kontzejuetako populazioaren zifrak, 2017ko urtarrilaren 1ari dagozkionak, ofizialtzat jotzen dituena.

 

 

Subvenciones para programas de artes escénicas y musicales profesionales en espacios escénicos municipales.ORDEN FORAL 9E/2018, de 14 de febrero, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de las “Subvenciones a los municipios de Navarra para apoyar la programación de artes escénicas y musicales profesionales en los espacios escénicos municipales de la Comunidad Foral en el año 2018 - Udal Platea Local”.

Diru-laguntzak udalen agertokietan arte eszeniko eta musikal profesionalen programa bultzatzeko. 9E/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 14koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, diru-laguntza hauek emateko deialdia onesten duena: “Nafarroako udalentzako diru-laguntzak Foru Komunitateko udal agertokietan arte eszeniko eta musikal profesionalen programazioa (Udal Platea Local) bultzatzeko 2018. urtean”.

 

 

 

BON NÚMERO 46; martes, 6 de marzo de 2018

2018ko 46. NAOa, martxoaren 6koa (asteartea)

 

Convocatoria subvenciones de proyectos para fomentar y promover la participación ciudadana. ORDEN FORAL 10E/2018, de 14 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Subvenciones a Entidades Locales, Grupos de Acción Local; ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante 2018 dirigidos a fomentar y promover la participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra”.

 

Diru-laguntzen deialdia, herritarren partaidetza sustatu eta bultzatzeko proiektuetarako. 10E/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 14koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, diru-laguntzen deialdi bat onesten duena toki entitateei, toki ekintzako taldeei, Garapenerako Laguntzako GKEei, herritarren elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei diru-laguntzak emateko, 2018an Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzeko.

 

 

 

BON NÚMERO 49; viernes, 9 de marzo de 2018

2018ko 49. NAOa, martxoaren 9koa (ostirala)

 

Montepíos. RESOLUCIÓN 454/2018, de 26 de febrero, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba el déficit del Montepío General de Funcionarios Municipales de Navarra, correspondiente al ejercicio 2017, así como el reparto entre las Entidades Locales de Navarra.

 

Montepioak. 454/2018 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Udaletako Funtzionarioen Montepio Orokorreko 2017ko defizita eta Nafarroako toki entitateen arteko banaketa onesten dituena.