Boletín  nº 281   9-2-2018

 281. buletina   2018-2-9


BON NÚMERO 26; martes, 6 de febrero de 2018

2018ko 26. NAOa, otsailaren 6koa (asteartea)

 

Concesión subvención a FNMC para planes de formación de las entidades locales.RESOLUCIÓN 3007/2017, de 18 diciembre, de la Directora General de Función Pública, por la que se concede a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) una subvención de 59.840,00 euros, destinada a la financiación de planes de formación de las entidades locales de Navarra, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2017 y se abona la cantidad de 14.960,00 euros en concepto del límite máximo del 25 por ciento de pago anticipado de la subvención concedida con carácter previo al inicio de la actividad formativa.

Diru-laguntza bat NUKFri emana toki entitateen prestakuntza planak finantzatzeko.  3007/2017 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Funtzio Publikoko Zuzendari Nagusiak emana, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioari (NUFK) 59.840,00 euroko diru-laguntza bat ematen diona Nafarroako toki entitateen prestakuntza planak finantzatzeko Administrazio Publikoen Enplegurako Prestakuntzari buruzko 2017ko Akordioaren barruan. Era berean, 14.960,00 euro ordainduko zaizkio Federazioari, emandako diru-laguntzaren ehuneko 25, alegia, hori baita prestakuntza jarduera hasi aurretik ordainketa aurreratu gisa eman daitekeen gehieneko zenbatekoa.

 BON NÚMERO 28; jueves, 8 de febrero de 2018

2018ko 28. NAOa, otsailaren 8koa (osteguna)

Convocatoria subvenciones a entidades locales para programas de salud.RESOLUCIÓN 132/2018, de 25 de enero, del Director General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para programas de salud durante el año 2018.

Diru-laguntzen deialdia toki entitateentzat osasun programak garatzeko. 132/2018 EBAZPENA, urtarrilaren 25ekoa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2018. urtean osasun programetarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.