Boletín  nº 278   12-1-2018

 278. buletina   2018-1-12


 

BON NÚMERO 249; sábado, 30 de diciembre de 2017

2017ko 249. NAOa, abenduaren 30ekoa (larunbata)

 

Fondo de Participación de Haciendas Locales.LEY FORAL 18/2017, de 27 de diciembre, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes para los años 2018 y 2019.

Toki Ogasunen Partaidetzaren Funtsa. 18/2017 FORU LEGEA, abenduaren 27koa, toki ogasunek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zenbatekoa eta banaketa ezartzen dituena 2018. eta 2019. urteetarako

 

Impuesto Municipal de Plusvalías. LEY FORAL 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

 Gainbalioen gaineko zerga. 19/2017 FORU LEGEA, abenduaren 27koa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzen duena.

 

Presupuestos Generales de Navarra.LEY FORAL 20/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2018.

 Nafarroako Aurrekontu Orokorrak. 20/2017 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, 2018rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

 

 

BON NÚMERO 2; miércoles, 3 de enero de 2018

 2018ko 2. NAOa, urtarrilaren 3koa (asteazkena)

 

Contratos. Actualización umbrales.DECRETO FORAL 118/2017, de 27 de diciembre, por el que se actualizan los umbrales comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

Kontratuak. Atalaseak eguneratzea. 118/2017 FORU DEKRETUA, abenduaren 27koa, Kontratu Publikoei buruzko ekainaren 9ko 6/2006 Foru Legearen Europar Batasuneko atalaseak eguneratzen dituena