Boletín  nº 276   22-12-2017

 276. buletina   2017-12-22BON  240; lunes, 18 de diciembre de 2017 / 2017ko 240. NAOa, abenduaren 18koa (astelehena)

 

Modificación Orden Foral 79/2012 sobre las Bases del convenio para la financiación de gestión de centros de educación infantil. ORDEN FORAL 101/2017, de 9 de noviembre, de la Consejera de Educación, por la que se modifica la Orden Foral 79/2012, de 27 de agosto, del Consejero de Educación, por la que se establecen las bases para la suscripción de convenios de colaboración entre el Departamento de Educación y las entidades locales para la financiación de la gestión de los centros de primer ciclo de educación infantil de titularidad municipal.

 

 

79/2012 Foru Aginduaren aldaketa, zeinak oinarriak ezarri baitzituen Haur Hezkuntzako ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko 101/2017 FORU AGINDUA, azaroaren 9koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Agindua aldatzen duena; foru agindu horren bidez ezarri ziren oinarriak Hezkuntza Departamentuaren eta toki entitateen artean lankidetza hitzarmenak izenpetzeko, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal titulartasuneko ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko asmoz.

 

Fiestas locales para 2018. RESOLUCIÓN 1213/2017, de 30 de noviembre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo por la que se determinan las fiestas locales para el año 2018 con carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

 

2018ko festak herrietan  1213/2017 EBAZPENA, azaroaren 30ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez zehazten baitira ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2018ko jaiegunak, Nafarroako Foru Komunitatearen esparrurako.

 

 

BON 241; martes, 19 de diciembre de 2017 / 2017ko 241. NAOa, abenduaren 19koa (asteartea)

 

Comisión Gestora Valle de Anue. ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 22 de noviembre de 2017, por el que se nombra la Comisión Gestora del municipio del Valle de Anue.

 

Anueko Udaleko Kudeaketa Batzordea  ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2017ko azaroaren 22an hartua, Anueko Kudeaketa Batzordeko kideak izendatzen dituena.