Boletín  nº 274   1-12-2017

 274. buletina   2017-12-1


BON NÚMERO 228; lunes, 27 de noviembre de 2017

 

Corrección errores. PIL relación definitiva inversiones alumbrado público.CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución 448/2017, de 6 de noviembre, del Director General de Administración Local, por la que se aprueba la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado de Alumbrado público.

 AKATS ZUZENKETA, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak azaroaren 6an emandako 448/2017 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez onetsi zen 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Planean, argiteria publikoaren atalean, sar daitezkeen inbertsioen behin betiko zerrenda.

 

 

BON NÚMERO 229; martes, 28 de noviembre de 2017

 

Concesión subvenciones para obras menores en centros 0 a 3 años. RESOLUCIÓN 996/2017, de 15 de noviembre, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales (Municipios y Concejos) de Navarra para la realización de obras menores en centros de educación infantil de 0 a 3 años aprobada por Resolución 829/2017, de 2 de octubre, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos.

 996/2017 EBAZPENA, azaroaren 15ekoa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako toki entitateeni (udal eta kontzejuei) diru-laguntzak emateko deialdia ebazten duena 0 eta 3 urte arteko Haur Hezkuntzako ikastetxeetan obra txikiak egiteko. Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza zuzendari nagusiak urriaren 2an emandako 829/2017 Ebazpenaren bidez onetsi zen deialdia.

 

 

BON NÚMERO 231; jueves, 30 de noviembre de 2017

 

Ley Foral conciertos sociales.LEY FORAL 13/2017, de 16 de noviembre, de conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales.

13/2017 FORU LEGEA, azaroaren 16koa, Osasunaren eta Gizarte Zerbitzuen arloetako Itun Sozialak arautzen dituena.

 

Modificación Ley Foral Administración Local.LEY FORAL 14/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

14/2017 FORU LEGEA, azaroaren 16koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea aldatzekoa.

 

Regulación del uso del euskera en las Administraciones Públicas. DECRETO FORAL 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de derecho público dependientes.

103/2017 FORU DEKRETUA, azaroaren 15ekoa, euskararen erabilera arautzen duena Nafarroako administrazio publikoetan, beren erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan.