Boletín de legislación 443

Boletín nº 443. 25-03-2022

Buletina 443. 2022-03-25

 

B.O.N.

 

BON Nº 60, JUEVES, 24 DE MARZO DE 2022

60. NAO, 2022KO MARTXOAREN 24KOA (OSTEGUNA)

Tarjetas estacionamiento personas con discapacidad. ORDEN FORAL 52/2022, de 7 de marzo, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra

Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartelak. 52/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 7koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonendako aparkatzeko txartela arautzen duena Nafarroako Foru Komunitatean.

 

Subvenciones. Memoria, paz y convivencia. ORDEN FORAL 35E/2022, de 23 de febrero, de la consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la subvención “Ayudas a Entidades Locales de Navarra para la realización de actividades en materia de memoria, víctimas, derechos humanos, educación para la paz y convivencia” para 2022. Identificación BDNS: 612005.

Dirulaguntzak. Memoria, bakea eta elkarbizitza. 35E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira dirulaguntza honen 2022ko deialdia eta oinarri arautzaileak: “Nafarroako toki erakundeentzako laguntzak, memoriaren, biktimen, giza eskubideen, bakerako hezkuntzaren eta bizikidetzaren arloko jarduerak egiteko”. DDBN identifikazioa: 612005

 

Romanzado. Denominación. Acuerdo  del Gobierno de Navarra, de 9 de febrero de 2022, por el que se aprueba el cambio de denominación del Municipio de “Romanzado” por la de “Romanzado / Erromantzatua”.

Erromantzatua. Izena. ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko otsailaren 9an hartua, “Romanzado” udalerriaren izena aldatzea onesten duena. Hemendik aurrera “Romanzado-Erromantzatua” izanen da.

 

Iracheta. Denominación. ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 9 de febrero de 2022, por el que se aprueba el cambio de denominación del Concejo de “Iracheta” por el de “Iratxeta”.

Iratxeta. Izena. ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko otsailaren 9an hartua, Iratxetako Kontzejuaren gaztelaniazko izena aldatzea onesten duena. Hemendik aurrera “Iratxeta” izanen da, “Iracheta” ordez.

 

Garciriáin. Denominación. ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 9 de febrero de 2022, por el que se aprueba el cambio de denominación del Concejo de “Garciriáin” por el de “Garciriáin / Gartziriain”.

Gartziriain. Izena. ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko otsailaren 9an hartua, “Garciriáin” kontzejuaren izena aldatzea onesten duena. Hemendik aurrera “Garciriáin-Gartziriain” izanen da.

 

Archivos. RESOLUCIÓN 48/2022, de 24 de febrero, del director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, por la que se aprueba el modelo de convenio para el depósito y cesión de uso de documentos de valor histórico producidos por las entidades locales de Navarra en el Archivo Real y General de Navarra, a los efectos de su asegurar su preservación frente a catástrofes.

Artxiboak.  48/2022 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, hitzarmen eredu bat onesten duena Nafarroako toki-erakundeek sortu dituzten balio historikoko agiriak Nafarroako Errege Artxibo Nagusian gordailutzeko eta hari erabilera lagatzeko, hondamendirik gertatuz gero babestuta egonen direla bermatze aldera.

 

BON Nº 61, VIERNES, 25 DE MARZO DE 2022

61. NAO, 2022KO MARTXOAREN 25EKOA (OSTIRALA)

Subvenciones. Envejecimiento activo. ORDEN FORAL 66E/2022, de 28 de febrero, de la consejera del Departamento de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas que promuevan un envejecimiento activo que aborden el bienestar físico, psíquico, emocional y social, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, en el año 2022. Identificación BDNS: 612540.

Dirulaguntzak. Zahartze aktiboa. 66E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez toki erakundeentzako dirulaguntza-deialdi bat onesten baita zahartze aktiboa sustatzeko programak garatzeko 2022. urtean, zehazki, ongizate fisikoari, psikikoari, emozionalari eta sozialari heltzen dioten programak, zahartu ahala pertsonen bizi kalitatea hobetzeko asmoz. DDBN identifikazioa: 612540.

 

Cancelar suscripción   |   Gestionar mi suscripción   |   Ver online