Boletín de legislación 439

Boletín nº 439. 25-02-2022

Buletina 439. 2022-02-25

 

B.O.N.

 

BON NÚMERO 38, MARTES, 22 DE FEBRERO DE 2022

38. NAO, 2022KO OTSAILAREN 22KOA (ASTEARTEA)

Subvenciones. RESOLUCIÓN 4E/2022, de 3 de enero, de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos al impulso y apoyo LGTBI+ en el año 2022. Identificación BDNS: 604780.

Dirulaguntzak. 4E/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 3koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren dirulaguntzen deialdi bat Nafarroako toki-entitateentzat, LGTBI+ arloko sustapen eta babes proiektuak egin daitezen 2022an. DDBN identifikazioa: 604780.

 

BON NÚMERO 40, JUEVES, 24 DE FEBRERO DE 2022

40. NAO, 2022KO OTSAILAREN 24KOA (OSTEGUNA)

Piscinas. DECRETO FORAL 6/2022, de 9 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 86/2018, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra.

Igerilekuak. 6/2022 FORU DEKRETUA, otsailaren 9koa, Nafarroako Foru Komunitateko igerilekuen higiene, osasun eta segurtasun baldintzak ezartzen dituen urriaren 24ko 86/2018 Foru Dekretua aldatzen duena.

 

 

Centros 0 a 3 años. ORDEN FORAL 12/2022, de 7 de febrero, del consejero de Educación, por la que se establecen, para el curso 2022-2023, las tarifas aplicables a las familias de los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal financiados mediante convenios con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

0 eta 3 urte bitartekoen ikastetxeak.  12/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baita zer tarifa aplikatuko zaizkien familiei 2022-2023 ikasturtean Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, ikastetxe horiek finantzatuak daudenean Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez.

 

BON NÚMERO 41, VIERNES, 25 DE FEBRERO DE 2022

41. NAO, 2022KO OTSAILAREN 25EKOA (OSTIRALA)

Subvenciones. RESOLUCIÓN 80/2022, de 11 de febrero, del director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las entidades locales de Navarra, destinadas a financiar la construcción, reforma y/o ampliación de sus consultorios locales y auxiliares, durante el año 2022. Identificación BDNS: 604514.

  Dirulaguntzak. 80/2022 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki-erakundeei dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraiki, eraberritu eta/edo handitzeko obrak finantzatzeko asmoz, 2022. urtean. DDBN identifikazioa: 604514.

 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 16 de febrero de 2022, por el que se aprueban las normas de gestión y control de los proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa.  ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko otsailaren 16an hartua, arauak onesten dituena Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoak finantzatutako proiektuak kudeatu eta kontrolatzeko.

 

Cancelar suscripción   |   Gestionar mi suscripción   |   Ver online